sâmbătă, 12 martie 2011

Cutremur de 8,9 pe richter in Japonia. Sincere regrets to Japan for the losses suffered.

Sincere regrete poporului japonez. Din cauza cutremurului de 8,9 pe Richter si a marelui Tsunami eu sufar pentru poporul vostru, sunt indurerat de pirederile suferite si de dezastrul prin care trec. Sunt alaturi de toti cei in suferinta.
semneaza: administrator blog.

--------------------------------------------------------------------------------

Sincere regrets to the Japanese people. Beacouse of the earthquake of 8.9 on the Richter and the great tsunami i am suffering for your people, I am hurt beacouse of the losses suffered and beacouse of the disaster suffered. I'm with all those who suffer, who are grieving the loss suffered and all japanese.
Signs: Blog Administrator

---------------------------------------------------------------------------------

Traducere din Engleză în Japoneză
誠実な日本人に後悔している。リヒターの8.9の地震のBeacouse、大きな津波が私はあなたの人々の苦しみ、私は苦しみ、災害のbeacouseが被った損失のbeacouseを傷つけています。私は誰の損失は、すべて日本語と苦しんで悲しんでいる人に苦しむすべての人としています。
看板:ブログ管理者

{{ Seijitsuna nipponjin ni kōkai shite iru. Rihitā no 8. 9 No jishin no Beacouse, ōkina tsunami ga watashi wa anata no hitobito no kurushimi, watashi wa kurushimi, saigai no beacouse ga kōmutta sonshitsu no beacouse o kizutsukete imasu. Watashi wa dare no sonshitsu wa, subete nihongo to kurushinde kanashinde iru hito ni kurushimu subete no hito to shite imasu.
Kanban: Burogu kanri-sha }}

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu